Catalog of Volume 11, Issue 1 (2021)
  • Share:

As following is the catalog of the latest issue of IJSI

International Journal of Software and Informatics

Catalog of  Volume 11, Issue 1 (2021)

Special Issue on Data Management and Analysis Technology Supporting AI

  Lei Chen,Hongzhi Wang,Yongxin Tong,Hong Gao

  Anbiao Wu,Ye Yuan,Yuliang Ma,Guoren Wang

  Fei Gao,Shaoxu Song,Jianmin Wang

  Changsheng Li,Qixing Min,Yurong Cheng,Ye Yuan,Guoren Wang

  Zhihong Shen,Zihao Zhao,Huajin Wang,Zhongxin Liu,Chuan Hu,Chunyuan Zhou

              Baozhu Liu,Xin Wang,Pengkai Liu,Sizhuo Li,Xiaowang Zhang,Yajun Yang

 

Contact US

Editorial Dept. of International Journal of Software and Informatics
ISCAS, 4# South Fourth Street, Zhong Guan Cun, Beijing 100190, P.R.China
Tel: +86-10-62661048, Fax: +86-10-62562533
E-mail: ijsi@iscas.ac.cn
Website: http://www.ijsi.org
WeChat server:

Published date:2021-06-10Click: